Tarpeet, kannustimet ja kuinka ne liittyvät toisiinsa sekä luontoon

Hieman tarpeista

Ihmisen selviytyminen asettaa tiettyjä rajoitteita ja vaatimuksia sopivalle elinympäristölle. Kattaakseen ihmisen tarpeet, luonnon täytyy tarjota riittävän vakaat sää- ja ilmasto-olosuhteet ja minimissään riittävästi puhdasta ilmaa ja vettä, edellytykset puhtaan ja ravinteikkaan ruoan tuotannolle, sekä edellytykset asumuksen rakentamiselle. Koska ihmisen toiminta vaikuttaa näihin olosuhteisiin, meidän on jatkuvasti tarkkailtava luonnon kantokykyä ja tilaa sekä ihmisen toiminnan suhdetta näihin osatekijöihin ja otettava ne huomioon jotta suhteemme luontoon pysyy tasapainossa.

Kun ihmisen luonnolle asettamat vaatimukset ja niitä vastaavat perustarpeet on katettu, niin päästään muihin tarpeisiin. Henkilökohtainen tila sekä sanan fyysisessä että psykologisessa merkityksessä ovat kaksi esimerkkiä. Jos tuota henkilökohtaisen tilan tarvetta rikotaan, ihminen stressaantuu. Fyysisiä esimerkkejä tästä on asutun ympäristön osatekijät, josta mainittakoon se että asumusten on tarjottava riittävästi fyysistä tilaa jokaiselle niitä asuttavalle yksilölle. Psykologinen tilan tarve asettaa myös vaatimuksia ja rajoitteita samassa ympäristössä eläviin ihmisiin nähden, silloinkin kun fyysisen tilan tarve on katettu. Lisää tästä asiasta aikaisemmassa blogipostaukessani otsikolla: Koheesio, kitka ja niiden välinen suhde.

Ihminen tarvitsee turvaa sanan monessa eri merkityksessä. Turva voi kuvata fyysistä suojaa sääolosuhteilta, tai se voi kuvata yhteiskunnallista vakautta joka luo turvallisen perustan edistää ihmisen selviytymistä. Turva voi olla myös psykologista, josta esimerkkinä ihmisen erottelukyky jonka avulla voimme havaita ja tunnistaa tapahtumia jotka toistuvat havaitsemissamme ilmiöissä. Erottelukyky opettaa meitä välttämään sellaisia ilmiöitä jotka ovat haitallisia, jonka avulla tämä psykologinen työkalu tarjoaa meille turvaa.

Kaikkia ihmisen tarpeita näyttäisi tällä tarkastelulla yhdistävän se, että ne ovat tavalla tai toisella resursseja.

Kannustinjärjestelmän ja tarpeiden välinen yhteys

Kannustimet voidaan jakaa positiivisiin ja negatiivisiin kannustimiin. Positiivinen kannustin lisää tai ylläpitää käytöstä, kun taas negatiivinen vähentää käytöstä tai poistaa sen. Ennenkuin johonkin ilmiöön liittyvä kannustinjärjestelmä voi muodostua, ihmisen täytyy ensin altistua sen luovalle ilmiölle, esimerkiksi ruoan tarve. Ihminen oppii jo vauvana että syömisestä seuraa palkintona nälän väheneminen tai nälän poistuminen, ja että nälästä seuraa epämukava olo ja energiatason heikentyminen. Nämä kannustimet ohjaavat ihmistä välttelemään nälkää syömällä tietyin väliajoin. Kannustimet voivat kuitenkin häiriintyä ilmiöön vaikuttavien tekijöiden seurauksena, joista tässä tapauksessa voi seurata lihavuutta tai anoreksiaa. Näitä kannustimien vääristymiä aiheuttavat mm. kulttuurin manipulointi jota tehdään rahallisen voiton saavuttamiseksi. Myös mielenterveyden ongelmat saattavat aiheuttaa kannustimien vääristymistä, esimerkiksi psykopaatti tai sosiopaatti ei kykene välittämään muista ihmisistä. Joten sellaisissa tapauksissa henkilölle ei voi muodostua negatiivista kannustinta joka saisi hänet muuttamaan omaa käytöstään tilanteissa joissa hän aiheuttaa vahinkoa muille ihmisille tai yhteiskunnalle, koska hän ei kykene tuntemaan myötätuntoa muita ihmisiä kohtaan.

Raha ja rahajärjestelmä ovat myös esimerkkejä järjestelmistä jotka vääristävät kannustimia. Tästä lisää aiemmassa blogipostauksessani otsikolla: Yhteistyö ja kilpailu, sekä niiden suhde ihmiseen, yhteiskuntaan ja ympäristöön

In English: Needs, incentives and how they relate to one another and nature

A little bit about needs

The survival of humans sets certain limitations and requirements to a suitable living environment. In order to meet human needs, the environment has to offer sufficiently stable weather and climate conditions, and as a bare minimum enough clean air and water, the means for producing clean and nutritious food, and the means for constructing housing. Because human activity impacts these conditions, we have to constantly monitor and take into account the carrying capacity of nature and its state, as well as the relationship of human activities to these factors so that our relationship remains in balance with nature.

When the requirements set by humans towards nature, and the corresponding basic needs have been met we arrive at other needs. The need of personal space in the physical and psychological meaning are two examples of this. If the need for personal space is violated, people become stressed out. Physical examples of that can be found in factors of the built environment, such as the fact that housing has to offer sufficient space for every individual living in that housing. The need for psychological space also sets requirements and limitations in relation to people living in the same environment, even when the needs for physical space have been met. More about this in my earlier blog post with the title: Cohesion, friction and their relationship to one another.

Humans need safety in many different meanings of the word. Safety can describe physical protection from weather conditions, or it can describe social stability that create a safe basis for advancing human survival. Safety can also be psychological, discrimination is an example of this, which enables us to detect and identify repeating events in phenomenon that we observe. Discrimination teaches us to avoid phenomenon that are harmful, due to which this psychological tool offers us safety.

Based on this analysis, it seems that the common denominator for human needs is the fact that they are resources in one way or another.

The relationship between the incentive system and needs

Incentives can be divided into positive and negative incentives. Positive incentive increases or maintains behaviour, whereas negative incentive reduces or removes it. Before an incentive system related to a phenomenon can take shape, humans have to be exposed to the phenomenon that creates it, for example the need for food. From the day they are born, humans learn that the reward for eating is either reduction or disappearance of hunger, and that hunger causes an unpleasant feeling and reduction in energy levels. These incentives drive humans to avoid hunger by eating periodically. Incentives can also be distorted by the factors that affect the phenomenon, which can cause obesity and anorexia in this case. These distortions of incentives are for example caused by deliberate manipulation of culture for the purpose of profit. Mental health problems can also cause distortion of incentives, psychopaths and sociopaths are incapable of caring for other people, for example. So, in such a case negative incentives that would drive that person to change their behaviour in cases where he is causing harm to other people or to society cannot take shape, because he is incapable of feeling compassion towards other people.

Money and the monetary system are also examples of systems that distort incentives. More about that in my earlier blog post with the title: Cooperation, competition and their relation to humans, society and the environment.