Koheesio, kitka ja niiden välinen suhde

Mitä tarkoitan koheesiolla?

Tarkoitan sillä sosiaalista yhteenkuuluvuutta, sillä mitataan yhteiskunnassa elävien ihmisten kykyä toimia yhdessä ja työskennellä yhteiskunnan ylläpitämiseksi.

Mitä tarkoitan kitkalla?

Tässä asiayhteydessä tarkoitan sillä sosiaalisen koheesion vastakohtaa, sillä mitataan yhteiskunnassa elävien ihmisten kyvyttömyyttä toimia yhdessä ja työskennellä yhteiskunnan ylläpitämiseksi.

Mikä luo ja ylläpitää koheesiota?

Jotta koheesio voi muodostua ihmisten käyttäytymisperustan pitää olla yhteensopiva. Tämä johtuu siitä, että koheesion määrittävä osatekijä on kyky toimia yhdessä. Jos kahden tai useamman ihmisen väliset käyttäytymiserot ovat liian suuret, he eivät kykene työskentelemään yhdessä eikä koheesio voi muodostua. Esimerkiksi jos ihmisten käyttämä kieli poikkeaa liiaksi toisistaan, niin kommunikointi on mahdotonta eikä yhteistyötä voida silloin tehdä. Tästä syystä koheesion ylläpitäminen vaatii sen, että yhteiskunnan väestörakenteen käyttäytymiserot ovat pieniä. Ei ole sattumaa, että maat jossa on suhteellisen homogeeninen väestörakenne ovat vakaampia kuin sellaiset joissa yritetään ylläpitää useiden eri kulttuurien harmoniaa.

Mikä luo ja ylläpitää kitkaa?

Yhteiskunnallista kitkaa luovat tilanteet jossa yritetään luoda koheesiota pakottamalla ihmisten välille joilla on epäyhteensopiva käyttäytymisperusta. Luonnollinen vastareaktio kitkalle on pyrkiä erilleen toisistaan, eli toisin sanoen vapaaehtoinen erottelu. Kitkaa ylläpitää tilanne jossa vapaaehtoinen erottelu tehdään mahdottomaksi ja kitka kasvaakin sitä mukaa mitä enemmän koheesiota yritetään luoda pakottamalla epäyhteensopivan käyttäytymisperustan omaavat ihmiset toistensa parissa.

Kansallisvaltiot ja niiden suhde koheesioon ja kitkaan

Kansallisvaltiot ovat tärkeitä koheesion ylläpitämiseksi juuri siitä syystä, että kun samankaltaisten ihmisten annetaan muodostaa oma yhteiskuntansa oman käyttäytymisperustansa pohjalta koheesio pysyy korkeana. On toki olemassa poikkeuksia tähän havaintoon, mutta pääasiassa tämä havainto näyttäisi pitävän paikkansa. Kun kansoja ryhdytään sekoittamaan pakottamalla tämä koheesio hajoaa ja syntyy valtava määrä kitkaa. Tämä on yksi niistä pääsyistä miksi kaikki imperiumit aina kaatuvat. Biologisten ja psyykkisten samankaltaisuuksien luoma koheesio on yksinkertaisesti vain niin voimakas, sama pätee biologisten ja psyykkisten eroavaisuuksien voimakkuuteen kitkan näkökulmasta. Siksi toimivimmat kansallisvaltiot on juuri nimenomaan rakennettu tietyn yhden etnisen ryhmän kodeiksi kuten suomalaisten, ranskalaisten, saksalaisten, italialaisten, japanilaisten, tai minkä tahansa muun yhden etnisen ryhmän kodeiksi. Sillä tavalla biologiset ja psyykkiset samankaltaisuudet maksimoidaan ja vastaavasti eroavaisuudet minimoidaan ja koheesio pysyy korkeana. Kansallisvaltiot jotka yhdistävät suhteellisen samankaltaiset kansat yhden valtion alle kykenevät luomaan suhteellisen korkean koheesion. Tästä esimerkkinä voidaan pitää Britanniaa jossa yhdistyvät Pohjois Irlanti, Skotlanti, Englanti ja Wales. Joten johtopäätöksenä voidaan sanoa, että käytöksen yhteensopivuus luo ja ylläpitää koheesiota, kun taas käytöksen epäyhteensopivuus luo ja ylläpitää kitkaa.

Myös muut yhteiskunnan käyttäytymiseen vaikuttavat osat voivat hajottaa koheesion

Yksi niistä on epärehellisyys ja sen johdannaiskäyttäytymismallit, kuten kilpailukäytös, mutta säästän sen aiheeksi myöhempää blogipostausta varten. Siksi tässä asiayhteydessä on erittäin tärkeää ymmärtää sananvapauden, rehellisyyden ja yhteiskunnallisen yhtenäisyyden suhdetta. Jos ihmiset eivät ole rehellisiä, luottamus ihmisten välillä katoaa, ja jos luottamus katoaa, ihmiset eivät voi työskennellä toistensa kanssa, jos ihmiset eivät voi työskennellä toistensa kanssa yhteiskunta romahtaa. Tästä syystä sananvapautta on syytä käyttää yhdessä rehellisyyden kanssa, koska muutoin se menettää merkityksensä ongelmanratkaisutyökaluna.

Väittämäni totuusperäisyys sananvapauden, rehellisyyden ja yhteiskunnallisen yhtenäisyyden välisestä suhteesta tukee myös se, millaista tuhoa media on saanut aikaiseksi valehdellessaan, toimiessaan epärehellisesti ja tarkoituksellisesti tyhmentäessään kansaa. Tämä on myös se perisyy miksi perinteinen media on kuolemassa; se on typeryydessään ja ahneudessaan tuhonnut itsensä ja sokeudessaan jatkaa sitä yhä kiihtyvällä vauhdilla. On olemassa seuraavanlainen sanonta: “On mahdollista huijata kaikkia ihmisiä jonkin aikaa, ja joitain ihmisiä kaiken aikaa, mutta ei kaikkia ihmisiä kaiken aikaa.”

Mitä tästä opimme? Älkää missään nimessä valehdelko, siitä jää kiinni koska valehtelu aiheuttaa epäyhtenäisyyksiä tietovirtaan jotka ihmiset ennen pitkää huomaavat. Tämä johtaa siihen, että valehteluun ryhdyttyään ihmisen täytyy keksiä yhä enemmän uusia valheita paikatakseen vanhojen valheiden aukkoja. Tämä taas johtaa siihen että mitä enemmän valehtelee, sitä nopeammin jää kiinni. Ja kun lopulta jää kiinni, luottamusta on mahdotonta saada takaisin.

Jos haluamme rakentaa paremman maailman, meidän täytyy olla rehellisiä ensimmäisenä itseämme kohtaan. Tämä kertoo myös paljon siitä miksi en suostu hiljentymään ongelmista joita ihmiskunta kohtaa nyt ja tulevaisuudessa.

In English: Cohesion, friction and their relationship to one another

What do i mean by cohesion?

I am referring to social cohesion, which measures the ability of the people living in any given society to work together to maintain that society.

What do i mean by friction?

In this context i'm referring to the opposite of social cohesion, social friction measures the inability of the people living in any given society to work together to maintain that society.

What creates and maintains cohesion?

In order for cohesion to form, people need to have compatible behavioural basis. This is because the determinant factor of cohesion is the ability to work together. If the behavioural differences between two or more people are too large, they can't work together and cohesion can't form. For example, if the language used by people differs too much, they can't communicate and thus they can't cooperate. For this reason the behavioural differences of the demographic composition of a society needs to be small in order to maintain cohesion. It's not a coincidence that nations that have relatively homogenous demographic composition are more stable than nations that are trying to maintain the harmony of many different cultures within their society.

Nation states and their relationship to cohesion and friction

Nation states are important for the purpose of maintaining cohesion, precisely because when similar people are allowed to form a society around their own behavioural basis, cohesion remains high. Now of course exceptions to this observation exist, but in most cases this observation seems to be true. When you start mixing populations forcefully, cohesion breaks down and an enormous amount of friction is created. This is one of the main reasons why all empires collapse. The cohesion that is created by biological and psychological similarities is simply that strong, the same is true from the perspective of biological and psychological differences in creating friction. That's why the most functional societies are built to be homes for one specific single ethnicity whether it's Finnish, French, German, Italian, Japanese or any other specific ethnicity. That way the biological and psychological similarities maximise and differences are minimised, so cohesion stays high. Nation states that combine relatively similar people under one nation can also create relatively high cohesion. Britain, which combines Northern Ireland, Scotland, England and Wales is an example of that. So the conclusion is, that behavioural compatibility creates and maintains cohesion, while behavioural incompatibility creates and maintains friction.

Other behavioural factors within a society can also break cohesion

One of them is dishonesty and its derivative behaviour patterns, such as competitive behaviour, but i'll save that subject for another blog post. For that reason it's very important to understand the relationship between freedom of speech, honesty and societal cohesion. If people aren't honest, then trust between people disappears, and if trust between people disappears they can't work with one another, if people can't work with one another society collapses. For this reason freedom of speech must be combined with honesty, otherwise it loses its meaning.

The factuality of these claims is also supported well by the destruction media has caused by lying and deliberately dumbing down people. This is also the core reason why media is dying. In their stupidity and greed they are destroying themselves and in their blindness they continue to do so at an accelerating rate. There's a saying: “You can fool all the people for some time, and some people all the time, but you can't fool all the people all the time.”

So what's the lesson here? Lying is never a good idea. If you do lie, you will get caught because lying causes inconsistencies in the information stream that people will eventually notice. This leads to a situation in which a person who has started lying must continue making up more and more lies to cover up for the inconsistencies in the older lies. This in turn leads to a situation where the more a person lies, the faster they get caught. And once they do get caught, gaining back people's trust is impossible.

So if we want to build a better world, we must be honest first and foremost towards ourselves. This is also why i am not willing to remain silent about the problems humanity faces now and in the future.