Järjestelmäajattelu

Mitä tarkoittaa järjestelmäajattelu ja mihin sitä voidaan soveltaa?

Järjestelmäajattelu tarkoittaa ajattelun muotoa jossa mikä tahansa järjestelmä jaetaan osiin joista se koostuu. Tarkastelemalla näiden osien välistä vuorovaikutusta kyetään paremmin ymmärtämään järjestelmää kokonaisuutena. Järjestelmäajattelua käytetään ehkäpä eniten suunnittelu, tutkimus -ja kehitystyössä sekä ongelmanratkaisussa, mutta sitä voidaan soveltaa mihin tahansa asiaan koska kaikki asiat koostuvat tavalla tai toisella kahdesta tai useammasta osasta.

Kaksi järjestelmää esimerkiksi

Vetyatomi

Tämä blogi

Miksi järjestelmäajattelun käyttäminen on välttämätöntä toimivan yhteiskunnan ylläpitämiseksi?

Siksi että yhteiskunnat muuttuvat kiihtyvällä nopeudella ja paljon suuremmassa mittakaavassa kuin aiemmin. Jotta voimme ymmärtää näitä muutoksia, meidän on nykypäivänä pakko käyttää järjestelmäajattelua. Se mitä seuraa kun järjestelmäajattelua ei sovelleta yhteiskunnan hallinnointiin on havaittavissa laajenevassa määrin maiden hallitusten menettelytavoissa. Siispä hallinnon hajauttamisen lisäksi on sovellettava järjestelmäajattelua yhteiskunnan tomintojen ylläpitämiseksi, niin ettei yhteiskuntamme hajoa näiden nopeiden ja suurten muutosten kourissa joita kohtaamme. On myös tärkeää ymmärtää että monessa järjestelmässä jokainen lisätty osa lisää järjestelmän monimutkaisuutta epälineaarisesti, koska kaikki järjestelmän osat ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa. Mitä monimutkaisempi käsiteltävä asia on, sitä välttämättömämpää on soveltaa järjestelmäajattelua sen asian tutkimiseen ja sitä kautta sen ymmärtämiseen.

Esimerkki järjestelmäajattelusta

Otetaan käsittelyyn minun blogi järjestelmänä ja puretaan se osiin. Blogi itsessään on järjestelmän ylin taso, sen alta löytyy alijärjestelmä postaukset. Postauksien alijärjestelmä on sisältö, jonka osia ovat tätä blogipostausta kirjottaessa aiheet -ja aiheryhmät, teksti ja kuvat. Postaukset ovat myös vuorovaikutuksessa toisiinsa niiden sisällön sisältämien asiayhteyksien kautta.

In English: Systems thinking

What systems thinking means and what it can be applied to?

Systems thinking is a form of thinking through which any system is divided into the components of which it consists of. By examining the interrelation of these components we can better understand the system as a whole. Systems thinking is used perhaps the most in design, research and development work as well as problem solving, but it can be applied to everything because all things consists of two or more components in one way or another.

Two systems for example

A hydrogen atom

This blog

Why the application of systems thinking is necessary to maintain a functional society?

It's necessary because societies are changing at an accelerating speed and on a much larger scale than before. In order for us to understand these changes we must utilize systems thinking today. What follows when systems thinking is not applied to governance of society can be observed expansively in the governance procedures of the governments of many countries. Therefore in addition to decentralisation we must apply systems thinking to the governance of the functions of society so that our societies don't break down in the midst of these fast and large scale changes that we face. It's also important to understand that many systems are non-linear in nature, which means that each additional component that is added to such system increases its complexity non-linearly, because all the components are interacting with one another. The more complex the thing that is being evaluated, the more necessary it becomes to apply systems thinking to study it, and so that it can be understood.

An example of systems thinking

Let's examine my blog as a system and divide it into its components. The blog itself is the top level of the system, under it we find the subsystem posts. The subsystem of posts is content and its parts are subjects, groups of subjects, text and images at the time of writing this blog post. The posts are also interacting with one another through the interrelations of their contents.