Demokratia, kansanedustaja, edustuksellinen demokratia ja eduskunta

Mitä demokratia tarkoittaa?

Se tarkoittaa kansanvaltaa, eli hallintomuotoa jossa hallintovalta on kansalla, jolloin kansa edustaa itse itseään.

Mitä tarkoittaa kansanedustaja?

Se on hienolta kuulostava termi joka ei tarkoita oikeastaan yhtään mitään jos sitä lähtee tarkastelemaan kriittisesti. Kukaan yksittäinen ihminen ei voi edustaa kansaa, varsinkaan silloin jos termiä kansanedustaja käytetään kansanvallan asiayhteydessä. Kansanvallan asiayhteydessä kansanedustajalla voidaan nähdäkseni tarkoittaa aivan maksimissaan kansalaista joka edustaa omaa osuuttaan kansanvallasta, eli itseään. Silloinkin se jää harhaanjohtavaksi termiksi. Nykytilanteessa termiä kansanedustaja käytetään kuitenkin yhdessä termin edustuksellinen demokratia kanssa kansalaisten harhaanjohtamiseksi, antaen kansalaisille sen kuvan että joku voisi edustaa heitä heidän puolestaan kansanvaltaisesti.

Mitä edustuksellinen demokratia tarkoittaa?

Edustuksellinen demokratia tarkoittaa hallintomuotoa jossa kansa äänestää harvalukuisen määrän ihmisiä mukamas edustamaan heitä. Se on terminä jo lähtökohtaisesti ristiriidassa itse itsensä kanssa. Edustuksellisessa demokratiassa äänestäjät eivät osallistu yhteiskunnan hallinnointiin vaan luovuttavat oman osuutensa kansanvallasta harvalukuisille ihmisryhmille äänestämällä näihin ryhmiin kuuluvia henkilöitä tai ryhmiä itsessään. Näin ollen tällä tavoin äänestävän osalta kansanvalta lakkaa olemasta ja muuttuu osaksi oligarkiaa eli harvainvaltaa. Siispä edustuksellinen demokratia tarkoittaa tosiasiassa harvainvaltaa, joka vain myydään kansalle valheella.

Mitä eduskunta tarkoittaa?

Nimensä mukaisesti sillä viitataan ryhmään joka edustaa jotakin ja/tai joitakin. Tähän löytyy viittaus myös perustuslain 2§, jossa mainitaan seuraavaa: “Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.” Lähde: Finlex. Perustuslaki on kuitenkin tässä kohtaa ristiriitainen. Tämä siksi että demokratian luonteesta johtuen yksittäisen kansalaisen kansanvalta katoaa heti jos sen luovuttaa jollekin toiselle kuten yllä osoitin logiikan avulla. Mitä eduskunta sitten tosiasiallisesti edustaa? Se edustaa mm. suurpääomaa ja muita erityisintressiryhmiä.

1 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L1P2

Suosittelen myös lukemaan Jukka Ojalan blogipostauksen jossa käsitellään samoja aiheita: https://ric.fi/funtsittavaa/2019/01/demokratiaa-vaiko-kansanvaltaa.html

In English: Democracy, a representative, representative democracy and parliament

What does democracy mean?

It means rule by people, meaning a form of governance where governing power is held by the people, in which case the people represent themselves.

What does a representative mean?

It’s a fancy sounding term that doesn’t really mean anything in this context if you start thinking about it critically. No single person can represent the people, especially if the term representative is used in the context of democracy. In the context of democracy, a representative could at the very most refer to a citizen that represents themself and their share of the democracy. But even then the term representative remains to be misleading. Today the term representative is nevertheless used together with the term representative democracy in order to mislead citizens, to give citizens the idea that someone could represent them and suggesting that such a system could somehow be democratic.

What does representative democracy mean?

Representative democracy is a form of governance where the citizens vote a few people with the illusion that those people would somehow represent the citizens. As a term it’s fundamentally self conflicting. The voters don’t participate in the governance of the society in a representative democracy, but instead hand over their share of the democracy to groups of people that are few in numbers by voting for people in these groups or by voting for the groups themselves. Thus, democracy ceases to exist for those that voted and instead becomes a part of oligarchy. Therefore, in reality representative democracy means oligarchy which is just sold to the people with lies.

What does parliament mean?

[Authors note: The texts will deviate here somewhat because of the language differences] In a representative democracy it refers to a group that represents something or someone. One can find a reference to this in section 2 of the Finnish constitution: “The powers of the State in Finland are vested in the people, who are represented by the Parliament.Democracy entails the right of the individual to participate in and influence the development of society and his or her living conditions.The exercise of public powers shall be based on an Act. In all public activity, the law shall be strictly observed.”[1] However, the constitution is self conflicting here. This is because of the nature of democracy, the democratic power of the individual citizen disappears instantly if it’s handed over to someone else as i demonstrated above with logic. So what does a parliament represent in reality? It represents big business and other special interest groups.

1 https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/en19990731_20111112.pdf